بهترين جراح مغز و اعصاب ،تومور مغز و ديسك كمر و گردن ايران كيست

بهترين جراح مغز و اعصاب ،تومور مغز و ديسك كمر و گردن ايران كيست

بهترين جراح مغز و اعصاب ،تومور مغز و ديسك كمر و گردن ايران كيست

 براستی بهترين جراح مغز و اعصاب ايران ،بهترين جراح تومور مغز و نخاع ،بهترين و برترين جراح ديسو ستون فقرات ايران كيست؟ 

از آنجا كه مغز و نخاع انسان حياتی ترين قسمت بدن انسان ميباشند كه كوچكترين اختلال در روند كاری آنها خطرات جانی و صدمات جبران ناپذيری برزندگی بيمار ميگذارد كاملاً طبيعی است كه در صورت بروز هرگونه اختلالی در آنها بيمار جهت درمان دنبال بهترين جراح بگردد وليكن چگونه ميتوان فهميد كه بهترين جراح كيست؟

در پاسخ بهتر است ابتدا صدمات مغزی را از صدمات نخاعی جدا كرده و تک تک آنها را مورد بررسی قرار دهيم

 

مغز انسان

 

یک متخصص مغز واعصاب خوب چه کسی است و چه کاری انجام می دهد؟

در ابتدا باید بگوییم یک متخصص نه تنها تشخیص می دهد مشکلات سیستم عصبی را بلکه به درمان و در صورت نیاز به جراحی های مختلف مثل دیسک کمر وشکستگی مهره های گردن می پردازد.برای رسیدن به تخصص وعلم بالا باید پزشک سال های زیادی را مطالعه وتحصیل کند چون حساس ترین وپیچیده ترین قسمت بدن مغز واعصاب است.و پزشک باید مهارت و دقت بالایی داشته باشد و بعد از علم زیاده تجربه هم نقش مهمی  در یک پزشک خوب شدن دارد زیرا با تجربه می تواند تشخیص درست بدهد و به روش صحیح بیماری را درمان کند.

بهترين جراح مغز ايران در صدمات مغزی كيست؟

خطرناكترين صدمه به مغز انسان خونريزی مغز ميباشد زيرا حجم جمجمه كه مغز داخل آن قرار دارد ثابت است و به محض خونريزی فشار داخل مغز بالا رفته صدمات جبران ناپذيری ايجاد ميكند وليكن خونريزی مغزي به دونوع كلي تقسيم ميگردد أولي كه شايعترين است بدليل تصادفات ،سقوط از بلندي و برخورد اجسام سنگين به جمجمه است و دومي كه شيوع بسيار كمتري دارد خونريزی های خودبه خودی مغز است كه بدليل پارگی ناگهانی عروق كوچك رخ داده اصطلاحاً آنوريسم مغزی ناميده ميشود

 

آسیب های مغزی

 

بهترين جراح مغز وأعصاب و ستون فقرات ايران در خونريزی مغزی بدليل ضربات و تصادفات كيست؟

حقيقتاً بهترين جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ايران در موارد خونريزی مغزی بدنبال سقوط،ضربه يا تصادفات ،در دسترس ترين آنانست بدليل آنكه براحتی ميتواند با إيجاد يک سوراخ ريز در جمجمه خون راتخليه كرده فشار مغز را پايين آورده و بيمار را إنشاءالله از مرگ حتمي نجات دهد در مناطق دورافتاده كه بدليل كمبود نيروجراح مغز حضور ندارد ،همكاران محترم جراح عمومي نيز براحتي ميتوانند اين كار را انجام دهند پرواضح است كه اگر اینچنين مواردي در نزديک شهرهاي بزرگ رخ دهد بسيار بهتر از آنستكه در نزدیک شهری كوچک باشد به همين دليل من هميشه به دوستان توصيه ميكنم وقتی در نواحي دور افتاده تردد ميكنند هميشه فكر كنند اگر اتفاقی بيفتد و حادثه ای رخ دهد چه خطراتي ايشان را تهديد مينمايد لذا فكر به اين موضوع باعث ميشود انسان آرامتر رانندگي كرده احتياط بيشتری بنمايد

خونریزی مغزی

 

بهترين جراح مغز واعصاب و ستون فقرات ايران در خونريزی مغزی خودبه خودی و آنوريسم مغزی كيست؟

بيماراني كه بدونه هيچ دليلی به ناگاه دچار خونريزی مغزی ميشوند كه مهترين علامت آن سردرد شديد و ناگهانيست و شايعترين علت آ ن پارگي ناگهانیزعروق ريز مغزی است نيز به دو گروه تقسيم ميگردند گروه اول آنانی هستند كه بلافاصله دچار كاهش سطح هوشياری ميگردند و گروه دوم آنانی هستند كه هوشياری خود را حفظ كرده و اطرافيان را ميشناسند وبه زمان و مكان آگاهند بهترين جراح مغز برایگروه اول باز هم در دسترسترين جراح مغز است ولي گروه دوم فرصتی اگرچه أندک دارند تا بدنبال بهترين جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ايران كه در زير مشخصات ايشان اعلام خواهد شد بگردند و طَی تشريفات بيمارستانی كه ذكر خواهد شد بيمارخود را با توكل برايزد متعال بدست بهترين جراح مغز ايران بسپارند

 

خونریزی مغزی

 

بهترين جراح مغز وأعصاب و ستون فقرات ايران در تومورهاي  مغزی كيست؟

بيماران دچار تومور مغزی بسيار به ندرت نيازمند عمل اورژانس هستند و عموماً فرصت آنرا دارند كه دنبال بهترين جراح مغز و اعصاب و تومور مغزي ايران بگردند وليكن گروهي هم هستند كه بلافاصه دچار كاهش سطح هوشياری بدليل افزايش فشار مغز أعم از افزايش فشار مايع مغز يا خونريزی تومور ميگردند كه اينان در وحله اول نيازمند يک جراحي بسيار ساده وليكن بسيار سريع جهت تعبيه يک لوله داخل مغزی  براي پايين آوردن فشار مايع آن يا خروج خون از مغز را هستند تا جنبه اورژانس بيماری حل شده كه باز هم در اين مورد آنچنان كه عقل سليم حكم مينمايد بهترين جراح مغز ايران در دسترسترين ايشان است تادر فرصت بعدي دنبال بهترين جراح مغز براي خارج كردن بيخطر غده سرطانی بگردند

تومور مغزی

بهترين جراح مغز واعصاب و ستون فقرات ايران در مورد ديسک كمر ،ديسک گردن ،ديسک توراسيک ،شكستگی و دررفتگی ستون فقرات ،تومور و خونريزی نخاع كيست؟

جهت اطلاع دوستان عزيز بايد گفت كه بطور كلی و در جميع موارد جنبه اورژانس بيماريهای نخاع از هر نوع و مدل كه باشند از بيماريهاي مغز كمتر است و طبق نص صريح كتاب يومنز كه كتاب درسي بين المللي جراحان اعصاب است در مورد شديدترين آسيبهای نخاع بيماران حدود شش ساعت فرصت دارند و اين زمان خوبی است تا دنبال بهترين جراح مغز و ستون فقرات ايران بگردند ولي براستی :

 

براستی ،بهترين جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ايران جهت انجام جراحي هاي مغز و نخاع كيست؟

جراح ستون فقرات 

كليه أطباء به طور عموم و جراحان به طور خصوص بايد يک سری ويژگيهای ذاتی ر اكتسابی داشته باشند تا در صف بهترينها قرار گيرند أطباء غير جراح مسلماً بايد علم و دانش بالا ،جديد و بروز داشته باشند تا از آن در تشخيص و درمان استفاده كنند وليكن جراحان علاوه بر اين چون تيغ بدست ميگيرند بايد هنر دست نيز داشته باشند و علاوه بر آن از صبر و حوصله زياد برخوردار بوده از هرگونه تعجيل در كار بدور باشند و همچون نقاشی چيره دست ،تيغ جراحي را به سان قلم نقاشی پنداشته آرام و با حوصله و با ظرافت به كار بر بدن بيمار بپردازند ،در زير يكسری اطلاعات فهرست وار خدمت دوستان ارايه ميگردد تا با كمك آنها بتوانند به مطلوب خود نزديكتر گردند

الف)اطلاعات مفيد براي كشف ميزان علم جراح :

١-١)دارا بودن بورد تخصصی:

بيماران عزيز مراجعه به هر پزشك متخصصی براحتی ميتواند مطلع شوند كه آيا يک متخصص دارای بورد تخصصی هست يا خير زيرا هر در مهر ايشان اگر عبارت داراي بورد تخصصی قيد شده باشد و يا اينكه از عباراتی چون عضو هيات علمی دانشگاه،أستاديار و يا دانشيار دانشگاه استفاده شده باشد إذعان بر آن دارد كه ايشان بورد را كسب كرده است

 

١-٢)مفهوم بورد تخصصی چيست؟

عزيزان پزشك عمومي پس از قبولي در امتحان تخصص در رشته مورد علاقة خود وارد شده ،دوره تخصص كه عموماً از ٣تا ٧ سال بسته به رشته ودانشگاه متغير است را طَی كرده وعلاوه برآنكه هر سال براي صعود به سال بالاتر امتحاني موسوم به ارتقاء را طَی مينمايند در آخر دوران تحصيل امتحانی كلی داده و اگر قبول شوند گواهينامه تخصصی دريافت نموده و اجازه طبابت و جراحي در كل ايران رادارند وليكن:

امتحان بورد تخصصی امتحانيست كه سالی يک بار در هر رشته ای ميان متخصصان فارغ التحصيل از كل ايران در آن رشته در تهران برگذار شده و پس از طَی دو مرحله كتبي و شفاهي و ،مرحله جراحي عملي و ميكروسكوپيک كه زير نظر أساتيد منتخب و برجسته كليه دانشكاهها ميباشد تعداد بسيار محدودي به عنوان قبولي بورد تخصصي هر رشته إعلام ميگردند كه در مورد رشته جراحي مغز و اعصاب بدليل حساسيات بالآی اين رشته و وسواس و سخت گيري فراوان هيات محترم بورد براستی آنكه از اين آخرين خوان ميگذرد توانايى علمی بسيار  بالايي دارد لذا دوستان با تكيه بر اين أصل ميتوانند از توانايى علمی جراح خود اطمئنان حاصل نمايند 

عبارت بورد تخصصي در پروانه مطب تمامی پزشكانی كه داراي آن هستند توسط سازمان محترم نظام پزشكي قيد شده است و هيج عبارت ديگری جايگزين آن نيست

 

٢-١)شركت در كنگره هاي بين المللی:

حضور يک جراح در كنگره هاي بين المللی و از آن بسيار مهمتر آرائه سخنرانی در چنين كنگره هایی نشانه توانايى بالآی علمی يک جراح است و هرچه آن كنگره قويتر و كشور برگذار كننده آن در علم پيشروتر باشد،اعتبار جراح آرائه كننده آن مقاله بالاتر خواهد بوده و نشان دهندهء به روز بودن اطلاعات جراح است

کنگره های بین المللی

 

٣-١)گذراندن دوره های تكميلی در داخل يا خارج از كشور:

اين دوره ها كه از ١٥ روز تا یک سال را شامل ميشوند تحت عنوان دوره تكميلی ،فلوشيپ وَيَا فوق تخصص ناميده شده ودال بر توانايي علمي و عملي بيشتر جراح ميباشند.

با استفاده از سه نكته كليدي بالا كه كشف آن در مورد يک پزشک بسيار آسان است ميتوان از توانايى علمی وی اطمئنان حاصل كرد كه براي مراجعه به متخصصان غيرجراح كافيست وليكن در مورد جراحان مسأله بسيار پيچيده تَر است زيرا بيمار بايد از توانايى هاي ذاتی وی مانند هوش كاربردی،تسلط بر نفس،صبوری،اعتماد به نفس،توانايى كنترل كردن شرايط سخت و غير قابل پيش بينی اطاق عمل،توانايى جسمانی جهت انجام اعمال جراحي طولانی،پرهيز از عصبی شدن حين جراحي وهزاران مورد ريز و درشت ديگر اطمينان حاصل كند.

جراح

 

 

1-4(آمار بالایی بدست بیاوریم از میزان رضایت بیماران

اینکه بفهمیم پزشک چقد در کار خود موفق بوده و چه میزان رضایت توانسته بدست بیاورد تا چه اندازه تشخیص پزشک درست بوده  وچند درصد از جراحی های وی  موفقیت آمیز بوده هرچقد میزان رضایت افراد بیشتر باشد نشان دهنده ی قدرت تشخیص و تصمیم گیری عالی پزشک در مواجه با بیمار است.

 

اولين نكته مهم:

در مواجهه با هر بيماری اول بايد بدانيم كه بيماری ما مربوط به كدام شاخه تخصصی پزشكيست؟؟؟

بیماریهای مغزی

در مورد بيماريهای مغز كه تكليف اصولاً و براحتي مشخص است و بيمار ميداند كه بايد به متخصص يا جراح مغز مراجعه كند،ليكن آنچه بيماران را به شبهه انداخته درمانشان در مسير درست را به عقب مياندازد بيماريهای  مربوط به ستون فقرات ،از پارگي ديسك كمر وگردن و توراسيک گرفته تا تنگی نخاع و غيره است كه مدعی رأست و دروغ درمان زياد دارد وبيماران هم بدليل ترس كلی از جراحی دست به دامان ديگری شده وآنان نيز دانسته يا ندانسته بيماران را به مخاطره ميافكنند،ليكن بايد دانست:

درمورد بيماريهای ستون فقرات پزشكی ميتواند دقيقترين تشخيص و بهترين درمان را ارايه كند كه انواع و اقسام ديسک های مختلف را در بدن انسان و نه در عكس راديولوژی يا ام أر اَی وَيَا كتاب درسی ديده باشد و آنهم كسی جز جراح ستون فقرات نيست

جراح ستون فقرات

 

تمامي افرادی كه مدعی درمان با طب سوزنی،طب سنتی،تزريق ژل و ديسكوژل،درمان با ليزر كم توان و پرتوان و جا انداختن ،كشيدن وهزاران راه ديگر هستند هرگز بدن انسان را باز نكرده و ديسک را از نزديک نديده و آنچنان كه يک جراح ميداند بر پيچيدگی آن واقف نيستند كه اگر بودند هرگز خود و بيمار را با كار غير علمي به مخاطره نمي افكندند

 

طب سنتی 

مثال:

بارها و بارها بيماران دردمند با عكس و ام أر اَي دال بر بسته شدن كانال نخاع به اينجانب مراجعه كرده اند كه توسط همكاران تحت درمان با تزريق ژل و ديسكوژل و غيره قرار گرفته اند،لذا به عكس خود مطابق شكل زير دقت كنيد و اگر لكه سياه را مشاهده كرديد بدانيد نخاع شديداً تحت فشار است و از تزريق ژل و غيره خودداري كنيد زيرا پس آنگاه پس از مدتي كوتاه كه كار به جراحي كشيد ، سختي عمل بدليل چسبندگي اين مواد به أطراف بيشتر شده عوارض متعددي ميتواند بجا بگذارد

MRI

چگونه ميتوان به توانايي هاي ذاتی يک جراح پي برد؟

هنگامي كه بيماران با بيماري مواجه ميشوند،ترس ،نگراني،بي اطلاعي از عواقب آن بيماري و غيره دست به دست هم داده بيمار را با شرايط دشوار تصميم گيري مواجه مينمايند،چه در مورد بيماريهاي مغزي و چه در مورد نخاع بجز موارد اورژانس،مدتي طول ميكشد كه هر بيماري بهترين جراح مغز و اعصاب وستون فقرات و ديسك كمر وگردن و تومور مغز و نخاع راپيدا كند،ولي در نهايت توسط دوستان،آشنايان،وسائل ارتباط جمعي،اينترنت و غيره دامنه جستجوي وي محدود شده و در نهايت به يك ليست محدود از بهترين جراحان مغز ايران ميرسد وليكن بين اين ليست محدود،بهترين كيست؟

اولين ويژگي بهترين جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ايران ،منظم وصبور بودن است:

هنگامي كه شما با يك جراح برخورد ميكنيد شبيه هر انسان ديگري يك سري ويژگي هاي فردي نامبرده از ظاهر أو مشهود است،از بدو ورود به مطب اگر با مطبي تميز و مرتب،جراحي آرام و صبور كه با آرامش به شما فرصت كافي براي صحبت كردن ميدهد،با دقت شما را معاينه ميكند،شمارا دقيقاً در جريان بيماريتان قرار ميدهد و راهكارهاي درمان را قدم به قدم بيان ميكند،برخورد كنيد مسلماً متوجه ميشويد آنكه نظم و تميز بودن  جزء ذاتش هست در اطاق عمل آنهنگام كه شما بيهوش هستيد نيز اين نظم را رعايت ميكند وآنكه اينچنين صبور گوش ميكند صبورانه و نه با عجله عمل جراحي را نيزانجام ميدهد

خصوصیات-بهترین-جراح مغز و اعصاب 

دومين ويژگي بهترين جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ايران ،پرهيز از تعدد جراحيهاي روزانه  است:

تعداد بالآي عملهاي يك جراح در طول يك روز و شلوغي مطب وي،بهيچ عنوان دال بر بهتر بودن أو نيست كه برعكس،تعداد بالآي عمل كيفيت كار را به شدت پايين آورده وميزان عوارض را بالا ميبرد،بجز موارد اورژانس،به نظر اينجانب بعنوان يك جراح اعصاب،بدليل آنكه جراحي اعصاب بسيار پيچيده و حساس است و هماهنگي دقيق ذهن،دست و قدرت بدني جراح را ميطلبد انجام بالآي دو عمل در روز كيفيت كار عمل سوم را به شدت پايين مياورد و گاهاً جراح بدليل خستگي ناچار به استفاده از دستيار ميگردد كه كيفيت كار جراح اصلي را نداردواز آنجاييكه به نظر بنده يك ده آباد بهتر از يكصد شهر خراب است اگر جراحي در يك روز يك عمل ولي به نفع أحسن انجام دهد از اينكه روزي چهار عمل كه هيج يك نيز معمولاً دلخواه نخواهد شد انجام دهد بهتر است و جالب اينجاست كه جراح محترم پس از جراحي از صبح تا شب با تني خسته و ذهني درگير بيماران عمل شده به مطب ميرود و تا ساعت شش صبح هم بيماران را ويزيت ميكند و صبح روز بعد دوباره به اطاق عمل ميرود و اين چرخه معيوب تكرار ميگردد

در مقابل جراحي را تصور كنيد كه روزي يك عمل با صبر و آرامش و دقت انجام ميدهد و عصر هم با ذهني آسوده به معاينه بيماران ميپردازد قطعاً كه نتايج كار وي بهتر است

بهترین جراح ستون فقرات

 

سومين ويژگي بهترين جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ايران ،جرات و جسارت است:

جرّأت و جسارت اما نه جرّأت و جسارت كوركورانه ،بلكه جرّأت و جسارتي كه بر پايه دانش و تجربه است،آنكه تجربه شاگردي كردن أسانيد بنام در جراحي هاي سخت را دارد و با علم ودانش روز دنيا كه بهترين جراح مغز و ستون فقرات ايران ميداند،هر روز بايد از علوم جديد آگاه باشد،اين تجربه را عجين مينمايد،جرّأت و جسارت مردي جنگي و كار آزموده را ميابد كه به قول سعدي،يك نَفَر آن با هزار سرباز عادي برابري مينمايد:يكي مرد جنگي به از صد هزارو در مقابل جراحي كه با موارد سخت جراحي از نزديك برخورد نداشته ،آنرا لمس نكرده است ولو آنكه شاگرد اول دانشكده پزشكي باشد،حكم آن شيري را دارد كه جنگ نديده وحتي از مقابل روباه فرار مينمايد،به قول سعدي: نپيچد سگ صيد روي از پلنگ    ز روبه رمد شير ناديده جنگ

بهترین جراح 

چهارمين و بارزترين ويژگي بهترين جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ايران ،ايمان است:

 آنهنگام كه يك جراح هرچند بزرگترين،كارآمد ترين و معروفترين آنان،در اين توهم فرو رود كه اين،اوست كه اين كإرهاي سخت را انجام ميدهد،همين توهم سراشيبي سقوط أو و غرور متعاقب آن،پاي بند پرواز أو خواهد شد و اورا به سراشيبي سقوط راهنمايي خواهد كردودرمقابل آن دانشمند روشن ضميري كه بداند و إيمان داشته باشد ،همانطور كه أو ابزار جراحي را هدايت ميكند،خداوند متعال نيز جسم و جان اورا هدايت ميكند،به آنچنان آرامش ذايدالوصفي دست خواهد يافت كه دانايان ازچهره أو پي بدين راز خواهند برد،اين همان آرامشي است كه أو به بيمار ميدهد و با قلبي مطمئن اقدام به درمان أو ميكند ،اينچنين حكيمي،خود راواسطه  رساندن سلامتي از طرف خداوند به بيمار ميداند و از داشتن چنين نقشي در كائنات هر روز خداوند را شاكر است و به خود ميبالد،او كسيست كه هرگز به سود مادي فكر نميكند،حال آنكه:

عصب شناسی

اين اوست كه از همگان،نه پولدارتر،وليكن ثروتمند تَر است

او گفته مادر حضرت موسي را به ياد ميآورد،آنهنگام كه اورا به رود نيل سپرد و گفت اَي فرزند خرد بيگناه،گر فراموشت كند لطف خداي چون رهي زين كشتي بي ناخداي

بهترين جراح مغز ايران ميداند كه اگر لطف خداوند اورافراموش كند،اطاق عمل كشتي بي ناخداي او خواهد شد و وي را به غرق آب خواهد كشيد،اينجاست قبل هر اقدامي،به هر زباني كه زبان دل اوست از خداوند متعال مدد خواهد خواست و آنچنانكه بنده هميشه در دلم ميگويم خداوندا به ناداني من وبيگناهي اين بيمار رحم كن ،اورا صدا خواهد كرد.

 

ایمان به خدا

پنجمين ويژگي بهترين جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ايران،قبول كردن بيماران با سابقه جراحي وَيَا سايراقدامات درماني ناموفق ساير جراحان:

بهترين جراح مغز و ستون فقرات ايران،قطعاً كسيست كه توانايي درمان كردن موفق جراحيهاي ناموفق ساير جراحان را در خود ميبيند،درك ميكند كه بيماراني كه بدنبال جراحي يا تزريق ژل وديسكوژل يا هر اقدام ديگري توسط همكار ديگري،به هزاران دليل درمان نشده اند و جراح مربوطه نيز به هزاران دليل ديگر توانايي بهبودي بخشيدن به بيمار را نداشته است ،اين بيمار چه راه سختي تا رسيدن به بهترين جراح مغز وأعصاب ايران پيموده است وبا چه اميدي به نزد أو آمده است،اينجاست كه اين بهترين جراح مغز و اعصاب ايران،بيشتر از هر بيمار ديگري،براي أو وقت گذاشته،دردش را درك كرده و با علم و دانش فراوان خود ريشه مشكل را پيدا كرده و بدونه ترس از به مخاطره انداختن شهرت خويش در درمان بيماري كه براي بار چندم جراحي شده پيشقدم ميگردد و به بهترين نحو ممكن اورا درمان مينمايد

متخصص مغز و اعصاب 

ششمين ويژگي بهترين جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ايران دوري جستن از تبليغات:

واقعيت اينستكه قويترين و بهترين تبليغ براي يك جراح مغز و ستون فقرات توسط بيماراني كه توسط ايشان عمل شده اند و نتايج خوبي كه بيماران گرفته اند مشخص ميشود ونه در رسانه ها و مجلات و اينستاگرام وغيره زيرا:

يك جراح واقعي نه از نظر شخصيتي و نه از نظر فرصت زماني اين امكان را ندارد كه هر روز در رسانه ها ظاهر شود ،در اينستاگرام و كانالهاي مختلف تبليغ كند،روزانه فيلم چندين عمل در اينستاگرام بگذارد وغيره، این کار را می تواند به افرادی که در این زمینه هستند بسپارد تا آنها برای پزشک تبلیغات انجام دهند و ویدیو جراحی را بارگذاری کنند

البته كه گزارش جراحي هاي حساس و منحصر به فرد توسط جراح در مطبوعات و غيره بسيار مفيد است وليكن اعلام روزانه جراحي هاي پيش پا افتاده صرفاً جنبه تبليغاتي دارد لذا بايد از اين قبيل مسائل دوري كرد

 كلام آخر:

 تمامي آنچه كه من گفتم و نوشتم نظرات شخصي خودم بود ،سعي كردم خودم را جاي بيمار دردمند و مستاصلي كه دنبال بهترين جراح مغز و ستون فقرات ايران ميگردد بگذارم،از ديد او ونه ديد يك جراح ولي با علم يك جراح تجربه هاي كه در ايران ،اروپا ،استراليا و أمريكا آموختم،به ماجرا نگاه كنم و وي را راهنمايي كنم ،اگر اين مطلب بر مذاق گروهي از دوستان و همكارانم خوش نيايد،صميمانه از ايشان عذرخواهي ميكنم،حال آنكه اگر كلاه خويش قاضي كنند،إذعان ميدارند آنچه كه نوشتم حقيقت محض است.


دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

 1. سهیلا زنگنه

  با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما آقای دکتر وقتتون بخیر خدا قوت بنده خانم ۲۵ ساله هستم کارشناس پرستاری که ۱ سال و نیم هست مشغول به کارم. سال ۹۳ کمرم با درد شدیدی گرفت که با شل کننده های عضلانی سرپا شدم با جواب MRI که عکسشو خدمتتون میفرستم به پیش دکتر مولوی در قزوین مراجعه کردم که فرمودند ۴ تا از مهره هام ملتهب شدن و دوتاشون شدتش بیشتره و فقط گفتن رعایت کنم بعد از گذشت ۵ سال مجدد دو هفته ی پیش همون درد ولی با شدت بیشتر ولی با این تفاوت که اینسری سوزش و درد در ناحیه چپ بالای کمرم بیشتر از گرفتگی بود بعد از یک هفته استعلاجی شدن سرپا شدم ولی درد و سوزش را دارم و هر از گاهی خیلی کم متوجه انتشار درد از کمر به پا از پشت زانو میشوم خواهشمندم راهنماییم بفرمایین که من باید چیکار کنم سنم خیلی بالا نیست برای اینجور مشکلات و خیلی افسرده شدم متاهلم ولی بچه ندارم قصد بارداری را در یکی دوماه آینده دارم خیلی ممنون میشم پیشاپیش از زحمات شما متشکرم

  1. مدیر سایت

   سلام خواهش ميكنم لطفاً گرافي ام آر اَي رو براي ما بفرستيد

 2. فاطمه پناهی

  بهترین جراح مغز و اعصاب بی شک دکتر شیخی هستند، من مدیون ایشونم.

 3. دانیال یزدانی فر

  با عرض سلام و خسته نباشید من به دلیل شکستگی مهره ی L3 کمرم جراحی کردم و پلاتین قرار دادم خدا رو شکر عملِ نسبتا خوبی داشتم اما بیشتر از اینکه مشکل جسمی داشته باشم برام مشکلِ ذهنی پیش اومده پیش هر دکتری میرم با خودم میگم اصلا این تمام تلاشش و تمام علمشو برای ما به کار میگیره و بیشترین چیزی که توی ذهنم میاد که اگه پسر یا دختر یا عضوی از خانواده ی خودشون جای من بود بازم همینطور رفتار میکنم؛حتی بعضی وقتا به دلیل حس کردن این نابرابری و حسِ پوچی که به خودم دارم دوست دارم تغییر رشته بدم و پزشکی بخونم؛کاش میشد پزشکا اینو بدونن که وقتی ما میرم پیششون تمام امیدمون بعد از خدا به اونا هست و هر حرفشون روی ما تاثیر زیادی میزاره. ممنون از مطلب خوبتون

  1. مدیر سایت

   قطعاً تمام تلاش هر پزشكي بهبود بيمارش ميباشد 

تماس با ما

 • شماره تماس های ما02833229886 09379033165
 • آدرس مطب آدرس: قزوین چهاراه بوعلی ، بن بست ساحل ، ساختمان پزشکان عرفان
دکترعلیرضا شیخی
شماره تماس